TuKea – Konsultointia sosiaali- ja terveysalan muutoksen tueksi2017-09-28T09:32:19+00:00

Tervetuloa!

Tutkimus- ja kehityspalvelut Taru Ijäs-Kallio Oy – lyhyesti TuKea – on vuonna 2017 perustamani yritys, jonka kautta tuen muutosta sosiaali- ja terveysalalla, kehitän työtä ja työyhteisöjä sekä teen osuuteni kitkan vähentämiseksi tutkijoiden ja työelämän välisellä rajapinnalla. Tervetuloa lukemaan lisää!

Taru Ijäs-Kallio

YTT, yrittäjä

Tervetuloa!

Tutkimus- ja kehityspalvelut Taru Ijäs-Kallio Oy – lyhyesti TuKea – on vuonna 2017 perustamani yritys, jonka kautta tuen muutosta sosiaali- ja terveysalalla, kehitän työtä ja työyhteisöjä sekä teen osuuteni kitkan vähentämiseksi tutkijoiden ja työelämän välisellä rajapinnalla. Tervetuloa lukemaan lisää!

Taru Ijäs-Kallio

YTT, yrittäjä

Palvelut

Konsultointia sosiaali- ja terveysalan muutoksen tueksi

Palvelurakenteiden ja toimintatapojen muuttaminen tarkoittaa isojen asiakokonaisuuksien haltuunottoa.

Tuotannon tunnuslukujen selvittämisen lisäksi muutoksen käynnistäminen ja johtaminen edellyttää syvällistä ymmärrystä työn sisällöllisistä ja sosiaalisista ulottuvuuksista, kuten organisaation toimintakulttuurista, henkilöstön kehittämisen tarpeista ja -resursseista sekä asiakaskokemukseen vaikuttavista tekijöistä: hallittu muutos on omaan työhön kohdistuva tutkimusprosessi.

Toimin organisaationne kehittämisessä tutkimuksen asiantuntijana ja toteutan tarvitsemanne laadulliset selvitykset tarpeitanne vastaavasti. Tuen myös juuri teidän organisaatioonne tai työyhteisöönne sopivien askelmerkkien löytämisessä konsultoinnista käytäntöön.

Konsultointipalvelut ovat sekä kehittyvien organisaatioiden suoraan käytettävissä että mahdollista tuottaa alihankintana muille yrityksille ja yhteisöille.

TuKea vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä mukana olevien yritysten sosiaalipalveluiden sisällön tuntemusta, laadullisten tutkimusmenetelmien hallintaa sekä pedagogista osaamista toiminnan muutoksen suunnittelussa.

Korkeatasoinen tutkimusosaaminen yhdistettynä laajaan sosiaali- ja terveysalan sisällön tuntemukseen varmistavat, että konsultointi tuo todellista arvoa niin johtamiseen, päätöksentekoon kuin henkilöstön yksilölliseen kehittymiseen.

Työyhteisöjen tutkimus ja kehittäminen

Työ ja sen tuloksellisuus perustuvat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja toimintaan. Työyhteisön toimintatavat näkyvät asiakaskokemuksessa, henkilöstön hyvinvoinnissa ja työn tuloksissa: siihen mitä viivan alle jää.

Laadulliset tutkimus- ja kehityspalvelut tukevat ja vahvistavat muutoksessa olevan työyhteisön tuloksellista toimintaa ja hyvinvointia. Kunkin työyhteisön tarpeisiin räätälöity, yhteisön toimintaan ja vuorovaikutukseen syvällisesti perehtyvä kehittämisprosessi soveltuu tilanteisiin, joissa halutaan optimoida henkilöstöresurssien käyttöä palvelukehityksessä, arvioida koulutuksen tuloksellisuutta tai päästä yli työpaikan ristiriidoista – muutamia esimerkkitilanteita mainiten.

Palvelu soveltuu kehittämisen välineeksi myös muilla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla.

Tutkimuksen ja kehittämisen lähtökohta on aina oman organisaationne tai työyhteisönne tarve ja tilanne. Tutkimus- ja kehittämisprosessissa noudatetaan ehdotonta luottamuksellisuutta ja korkeita eettisiä periaatteita.

Työyhteisöjen toiminnan ja vuorovaikutuksen tutkimus sopii myös erilaisten koulutusten ja valmennusten tueksi sekä vaihtoehdoksi tai jatkoksi työnohjaukselle, myös yritysyhteistyössä kouluttajien ja työnohjaajien tarjoamia palveluita täydentäen.  

Tutkimusosaaminen nostaa työn uudelle tasolle

Tutkimuksen ammattilaisille, tohtoreille, on enenevässä määrin sekä imua että työntöä yliopistojen ja tutkimuslaitosten ulkopuoliseen työelämään. Tutkimuskentän muutospaineissa yhä useampi tohtori löytää itsensä akateemisen tutkimuskentän ulkopuolelta, työnhausta avoimilla ja piilotyömarkkinoilla.

Toisaalta juuri tutkijakoulutetuille on kasvava tarve tulevaisuuden työelämässä, missä korkeimman osaamisen työpaikat lisääntyvät ja työn tekemisen tavat muuttuvat.  

Tutkijoiden, tutkimuksen ja työelämän välillä esiintyvät kohtaanto-ongelmat ovat kuitenkin yhä tämän päivän todellisuutta.

TuKea tarjoaa valmennusta oman osaamisen, tutkimusalan ja menetelmäosaamisen soveltamiskohteiden löytämiseen. Valmennus voidaan toteuttaa esimerkiksi osana yliopistollisia jatko-opintoja tai tohtorin tutkinnon jo suorittaneen henkilön urapolun nivelvaiheissa, osana työnhakua ja rekrytointia.

Tutkimuksen ja kehityksen asiantuntija

Tutkimus- ja kehityspalvelut Taru Ijäs‑Kallio Oy

Taru Ijäs-Kallio

Yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiaalipsykologia
Aineenopettaja, sosiaalitieteelliset aineet
Opetushallinnon tutkinto
Sairaanhoitaja

Työhistoriani aikana olen toiminut mm. sosiaalityöntekijänä lasten, nuorten, ikäihmisten ja vammaisten palveluissa sekä johtavana sosiaalityöntekijänä vammais- ja kuntoutussosiaalityössä; sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä kuntasektorilla; sosiaalialan aineiden opettajana ammatillisessa koulutuksessa sekä tutkijana Suomen Akatemian hankkeissa. Väitöskirjani käsittelee lääkärin ja potilaan välistä vuorovaikutusta ja potilaan osallistumista päätöksentekoon perusterveydenhuollossa. Tämän jälkeen tutkimustyöni on jatkunut mielenterveyspalveluita koskevassa kehityshankkeessa.

Väitöskirjaani voit tutustua täällä: Patient participation in decision making process in primary care: a conversation analytic study

Löydät minut ja yritykseni myös LinkedInistä:

Juuret minulla on Etelä-Pohjanmaalla, koti Rovaniemellä ja työ koko maassa. Oppini ja innostukseni yhteiskuntaan, sosiaaliseen toimintaan sekä niiden tutkimiseen olen saanut Tampereen yliopistosta. Siviilissä olen tohtorin puoliso ja kolmen lapsen äiti.

Ota yhteyttä!

Tutkimus- ja kehityspalvelut Taru Ijäs‑Kallio Oy
Puhelin: 044 510 1321
Y-tunnus 2856977-6