TuKea – Tutkimus- ja kehityspalvelut Taru Ijäs-Kallio Oy2019-09-30T13:42:38+00:00

Tervetuloa!

TuKean palveluihin kuuluvat laadukkaat tutkimus- ja kehittämispalvelut yrityksille ja yhteisöille sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla, sekä vaikuttavat koulutus- ja valmennuspalvelut. Missioni on tehdä kehittämistyöstä hallittavaa ja kaikkia osallisia motivoivaa – mikä mahdollistaa aidon muutoksen.

Kehittäminen voi onnistua vain, jos sitä tehdään tutkitun tiedon pohjalta. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnasta sekä pedagogista osaamista, jotta tieto muuttuu toiminnaksi. Taustani sosiaalipsykologina, vuorovaikutuksen tutkijana sekä sosiaalialan opettajana antaa työlleni vahvan osaamis- ja arvopohjan.

Toimin Pohjois-Suomessa, verkon välityksellä valtakunnallisestikin. Kiitos, että saan olla tarjoamassa TuKea kehittymiseen!

Taru Ijäs-Kallio

YTT, yrittäjä

Tervetuloa!

TuKean palveluihin kuuluvat laadukkaat tutkimus- ja kehittämispalvelut yrityksille ja yhteisöille sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla, sekä vaikuttavat koulutus- ja valmennuspalvelut. Missioni on tehdä kehittämistyöstä hallittavaa ja kaikkia osallisia motivoivaa – mikä mahdollistaa aidon muutoksen.

Kehittäminen voi onnistua vain, jos sitä tehdään tutkitun tiedon pohjalta. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnasta sekä pedagogista osaamista, jotta tieto muuttuu toiminnaksi. Taustani sosiaalipsykologina, vuorovaikutuksen tutkijana sekä sosiaalialan opettajana antaa työlleni vahvan osaamis- ja arvopohjan.

Toimin Pohjois-Suomessa, verkon välityksellä valtakunnallisestikin. Kiitos, että saan olla tarjoamassa TuKea kehittymiseen!

Taru Ijäs-Kallio

YTT, yrittäjä

Palvelut

Laadulliset tutkimuspalvelut

Hallittu, tavoitteita kohti etenevä muutos edellyttää ajantasaista, objektiivista ja validia tietoa muutoksen kohteena olevista asioista ja ilmiöistä: punnittu tieto ja ymmärrys kehittämistarpeista on avain onnistuneeseen muutokseen. Siksi tiedon hankinnassa kannattaa hyödyntää tutkijan osaamista!

Kokoan ja analysoin yhteisönne toiminnassa jo kertyneet laadulliset aineistot tai olen apunanne suunnittelemassa ja toteuttamassa uuden aineiston hankintaa, kuten:

 • haastattelut, kyselyt, palautteet (asiakkailta, henkilöstöltä, sidosryhmiltä)
 • kehittämistapahtumissa kertynyt materiaali
 • nauhoitteet esim. asiakaspalvelutilanteista
 • suunnittelen ja toteutan myös toiminnallisia kehittämispäiviä, joissa tuotamme materiaalia kehittämistyönne pohjaksi.

Analysoidun tiedon kokoan selkeään ja johdonmukaiseen kirjalliseen raporttiin. Ja jotta saatte uudesta tiedosta parhaan mahdollisen hyödyn irti, voin kirjallisen muodon lisäksi toteuttaa raportointia myös koulutuksellisena tilaisuutena.

Tutkimuspalveluiden hinta määräytyy aina työn laajuuden mukaan.

Yritysyhteistyöllä laadukasta konsultointia sosiaali- ja terveysalalle

Laadulliset tutkimuspalveluni ovat käytettävissä myös alihankintana, täydentämässä laajoja konsultointiprojekteja. Yritysyhteistyöllä tuomme lisäarvoa sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan projektin sisällön asiantuntemukseen ja laadullisten tutkimusmenetelmien hallintaan aineiston kokoamisessa. Näin varmistamme, että mm. analysoitavat aineistot kerätään heti oikein.

Yhteistyössä voimme myös vahvistaa konsultoinnin pedagogista suunnitelmallisuutta silloin, kun työskentelemme asiakasorganisaation henkilöstön kanssa. Motivoituneet ja sitoutuneet osalliset ovat muutoksen todelliset tekijät. Varmistetaan yhdessä, että konsultointi tuo todellista arvoa johtamiseen, päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen!

Muut tutkimus- ja kehittämistyötä tukevat palvelut

 • Hankehakemusten suunnittelu ja laatiminen yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa (erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat hankkeet, myös usean toimijan yhteishankkeet)
 • Hankkeiden väli- ja loppuraporttien kirjoittaminen asiakkaan toimittaman materiaalin pohjalta.

Kehittämispalvelut

Pedagoginen prosessinohjaus

Työ on uuden oppimista ja omaksumista. Haasteet motivoivat, mutta jatkuva uusien asioiden omaksumisen vaade voi olla myös kuormittavaa, erityisesti hyvin itsenäisissä ja vastuullisissa tehtävissä. Pedagoginen prosessinohjaus on suunnitelmallista työskentelyä, joka jäsentää ja tehostaa työssä tapahtuvaa oppimista ja työn hallintaa. Samalla se tukee koko työyhteisön toimintaa, ylläpitää hyvää työmotivaatiota sekä ennaltaehkäisee työssä uupumista.

Tilanteita, joissa työntekijä sekä koko työyhteisö hyötyvät pedagogisesta prosessinohjauksesta, ovat mm.:

 • työtehtäviä tai -ryhmiä koskevat muutokset
 • uusien toimintamallien käyttöönotto
 • työn ohessa opiskeleminen
 • henkilöstön perehdyttäminen
 • kun tavoitellaan ammatillista kehittymistä ja työn hallinnan tunteen lisäämistä itsenäisessä asiantuntijatyössä.

Pedagoginen prosessinohjaus on strukturoitu kokonaisuus, johon sisältyy konkreettisten tavoitteiden asettaminen ja ohjausmenetelmien valinta; henkilöstön kanssa toteutettava työskentelyvaihe, jossa uuden oppiminen kytketään osaksi päivittäistä työtä; sekä arviointivaihe. Prosessinohjauksen kesto sovitaan tapauskohtaisesti muutamasta ohjauskerrasta pidempiaikaiseen työskentelyyn, aina tilanteen ja tarpeen mukaan.

Toteutan pedagogista prosessinohjausta sekä ryhmä- että yksilöohjauksena, soveltuvin osin myös verkossa.

Pedagogisen prosessinohjauksen hinta muodostuu ryhmänohjauksen ja henkilökohtaisen ohjauksen muodostaman kokonaisuuden mukaan. Pyydä tarjous!

Vuorovaikutustyöpajat ja -luennot

Työyhteisön vuorovaikutuksella on erittäin suuri merkitys niin työn tuloksellisuudelle, asiakaskokemukselle kuin työhyvinvoinnillekin. Vuorovaikutustyöpajassa tai luennolla etsimme omaan yhteisöönne sopivia keinoja asiakaspalvelun laadun parantamiseen, työyhteisön rakentavan vuorovaikutuksen lisäämiseen, ristiriitojen hallintaan jne.

Päivän sisällön sekä käyttämäni ohjausmenetelmät suunnittelen aina yksilöllise tarpeenne mukaan. Voimme käydä dialogia työyhteisöönne muodostuneista rooleista ja sosiaalisista suhteista sekä niihin liittyvistä myönteisen kehityksen edellytyksistä ja esteistä. Tai tutkimme asiakasrajapinnassa tapahtuvaa vuorovaikutusta, sen laatua sekä keinoja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Kerro tarpeistanne, niin toteutan teille sopivan työpajan.

Työpajassa työskennellään arvostavassa, voimaannuttavassa ilmapiirissä. Työskentelyn viitekehys on sosiaalipsykologisessa vuorovaikutuksen tutkimuksessa.

Työpajat ja luennot toteutan ryhmämuotoisena, asiakkaan tiloissa tai sovitussa paikassa tapahtuvana lähiohjauksena. Toimitan aina luentomateriaalin tai koosteen työpajan tuloksista jatkossa tapahtuvan esimiestyön tueksi.

Hinta yksittäisen työpajan mukaan. Pyydä tarjous!

Koulutus- ja valmennuspalvelut

Tohtorin uravalmennus

Tutkimusosaamisen ja työelämän välisessä rajapinnassa esiintyy usein kitkaa. Tohtorin uravalmennus on oppimisprosessi oman osaamisen, tutkimusalan ja menetelmäosaamisen soveltamiskohteiden löytämiseen sekä osaamisen tuotteistamiseen. Valmennus voidaan toteuttaa esimerkiksi osana yliopistollisia jatko-opintoja tai tohtorin urapolun nivelvaiheissa.

Toteutan sekä ryhmä- että yksilövalmennusta tilaajan tarpeen mukaan. Yksittäisille valmennettaville myös yksittäisinä valmennuskertoina. Myös verkon välityksellä.

Muut uravalmennukset

Suunnittelen ja toteutan ura- ja työnhakuvalmennuksia myös muille kohderyhmille ja asiakkaille, sekä ryhmä- että yksilövalmennuksena.

Valmennusten painotukset voivat vaihdella kohderyhmittäin ammatillisen uran (uudelleen) käynnistämisen ohjauksesta kokonaisvaltaisempaan elämän hallinnan tukeen. Käytän työskentelyssä pedagogisia ja osin terapeuttisia menetelmiä, valmennettavan tilanteen mukaan.

Valmennusten hinnat tilaajan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan.

Koulutus- ja valmennuspalvelut alihankintana

Sinulla on toimiva konsepti, jonka läpiviemiseen tarvitset osaavan kouluttajan? Toteutan erilaisia valmennus- ja koulutuspalveluita myös alihankintana muille alan yrityksille ja organisaatioille.

Ota yhteyttä, löydetään yhteistyön mahdollisuudet!

TuKea muutokseen ja kehittymiseen

Tutkimus- ja kehityspalvelut Taru Ijäs‑Kallio Oy

Taru Ijäs-Kallio

Yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiaalipsykologia (2011, Tampereen yliopisto)
Aineenopettaja, yhteiskuntatieteelliset aineet
Opetushallinnon tutkinto
Sairaanhoitaja

Työurallani olen toiminut mm. sosiaalityöntekijänä lasten, nuorten, ikäihmisten ja vammaisten palveluissa sekä johtavana sosiaalityöntekijänä kuntoutussosiaalityössä; sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä kuntasektorilla; sosiaalialan aineiden opettajana ammatillisessa koulutuksessa sekä tutkijana Suomen akatemian hankkeissa. Väitöskirjani (v. 2011) käsittelee lääkärin ja potilaan välistä vuorovaikutusta ja potilaan osallistumista päätöksentekoon perusterveydenhuollossa. Klikkaa ao. linkki!

Oman tutkimus- ja kehittämispalveluita sekä pedagogisia asiantuntijapalveluita tarjoavan yritykseni perustin vuonna 2017. Toimin myös tutkijana mielenterveyspalveluita koskevassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, sekä kehitän osaamistani Psykoterapeuttiset valmiudet -koulutuksessa. Arjen ohjaustaitoja ja -hallintaa harjoituttavat neljä lastani.

Väitöskirjaani voit tutustua täällä: Patient participation in decision making process in primary care: a conversation analytic study

Ota yhteyttä!

Tutkimus- ja kehityspalvelut Taru Ijäs‑Kallio Oy
Puhelin: 044 510 1321
Y-tunnus 2856977-6